Obchodné podmienky

IČO: 71676309

DIČ: CZ7803050145

predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ggpc.cz

 

1. ZÁKLADNÉ

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pre nákup v predajnej sieti GGPC

 

 

 

VYMEDZENIE POJMOV:

 

KUPUJÚCI:

môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ

 

SPOTREBITEĽ:

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

 

PODNIKATEĽ:

Za podnikateľa sa považuje každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Aktuálne obchodné podmienky sú na internetových stránkach www.ggpc.cz

 

Kúpna zmluva:

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

 

 

2. PRAVIDLÁ NÁKUPU A PREDAJA

 

 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na internetové stránky www.ggpc.cz, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Ceny tovaru sú uvedené priamo pri každom výrobku vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu, prípadne do vypredania zásob.

 

 

PLATBA V MENE EURO:

Ak chcete platiť v eurách, je to možné, len pri platbe vopred na účet. Platbu zasielajte na náš EURO účet 219020209/0600, IBAN a ďalšie podrobnosti k možnosti uskutočnenia prevodu zasielame na Váš e-mail po prijatí objednávky.

Predaj zánovního aj použitého tovaru sa riadi, pokiaľ nie je napísané inak predajom podľa paragrafu 90 zákona o DPH, čo znamená, že faktúru si môžete dať samozrejme do nákladov, ale DPH už nemožno odpočítať, ale vzhľadom k našim bezkonkurenčným cenám sa tovar oplatí zakúpiť aj bez možnosti odpočtu.

Pri objednaní tovaru, je kupujúci povinný tovar vyzdvihnúť najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Po tomto termíne stráca kúpna zmluva platnosť a tovar bude znovu vystavené na predaj.

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu, odoslaním požiadavky na email ggpc@seznam.cz

Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky v prípade vypredania zásob, alebo zjavné chyby v cene tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Tieto náklady si kupujúci hradí sám.

Podľa novely zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty nemožno od 1. 1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade. Údaje v daňovom doklade je možné meniť len do okamihu prijatia a úhrady predmetu zmluvy kupujúcim.

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy aj kúpna zmluva sú uzatvárané v slovenskom jazyku

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom komunikácie na diaľku v lehote štrnástich dní. Lehota beží od dňa uzavretia zmluvy a ak ide o:

1) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru

2) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

3) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru.

4) pri kúpe na ičo, alebo do zahraničia, právo na 14 dennej vrátenie zaniká, rovnako tak, ak si zákazník želá akokoľvek do notebooku zasiahnuť, napríklad zmeniť

5) hdd, pamäť ram atd.též zaniká nárok na vrátenie v 14 dennej lehote

Ak nebol spotrebiteľ poučený o práve odstúpiť od zmluvy, môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť do jedného roka a štrnástich dní odo dňa začiatku plynutia lehoty na odstúpenie. Ak však bol spotrebiteľ poučený o práve odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, beží dvojtýždňové lehota na odstúpenie od dňa, kedy spotrebiteľ poučenie dostal.

 

 

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy

1) Zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal a to na vlastné náklady.

2) Predávajúci vráti kupujúcemu všetky peňažné prostriedky bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

3) Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

4) Pokiaľ si zákazník vyzdvihuje tovar osobne, kúpna zmluva je vyhotovená na místě.Zákazníkovi je umožnené si tovar na mieste vyskúšať a otestovať, (cez internet je tým pádom urobená len rezervácie tovaru s následným spísaním kúpnej zmluvy), tak nárok na vrátenie tovaru vo 14 dennej lehote zaniká.

5) Do 7 mi dní od kúpy, ale umožňujeme tovar vymeniť za iný v rovnakej, alebo vyššej hodnote, samozrejme ak zákazníkovo tovar bude v rovnakej kvalite ako pri odovzdaní a to vrátane stavu aj sw

6) Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá.

7) Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.Úhradu takto vzniknutých nákladov môže predávajúci po spotrebiteľovi vyžadovat.Zboží musia byť dodané v rovnakom stave, ako bolo odoslané a to vrátane neporušeného obalu a všetkého príslušenstva, softvéru atd.Pokud toto nebude splnené, tak predávajúci má právo požadovať náhradu škody spôsobenú kupujúcim pred vrátením tovaru a to sa týka aj inštalácie sw atď a nemusia byť takéto vrátenie predávajúcim uznané

8) V prípade predaja tovaru v akcii s doplnkovým predmetom, tvorí tento predmetom tiež súčasť dodávky. V prípade vrátenia tovaru sa vratka vzťahuje aj na tento doplnkový predmet. Pokiaľ nebude s tovarom vrátený, bude poškodený prípadne inak znehodnotený, predávajúci si vymiňuje právo odpočítať od ceny vráteného tovaru náklady na obstaranie prípadne uvedenie do pôvodného stavu doplnkového predmetu a to až do výšky bežnej nákupnej ceny takéhoto predmetu v čase predaja akciového tovaru.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

1) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

2) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

3) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

4) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

5) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

6) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

7) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

8) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

9) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

10) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

11) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby,

12) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu uzavretej prostredníctvom komunikácie na diaľku je právo spotrebiteľa. V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká. Pri osobnom odbere Vašej objednávky na našej výdajni, kde si notebook skutočne zakúpite je možné do 7 pracovných dní notebook vymeniť za iný minimálne v rovnakej cenovej relácii alebo vyššej.

 

 

3. TYPY TOVARU, KVALITA PRI PREVZATIE, ZÁRUKA ZA KVALITU

TYPY TOVARU

Tovar predávaný na stránkach www.ggpc.cz je použité, ak nie je výslovne uvedené inak. Informácie o type je uvedená u každého tovaru zvlášť to v detaile produktu

 

Predvádzacích, ZÁNOVNÉ

Krátkodobo použitý tovar, alebo len vystavené a nepoužité - predstavuje naprosto jedinečnú alternatívu k novým produktom. Ide predovšetkým o nevyprodané skladové zásoby výrobcu, predvádzacie, marketingové či krátkodobo použité kusy, kupujúci môže dostať to najlepšie z aktuálneho svetového trhu za zlomok ceny nového zboží.K cudzojazyčným klávesniciam dodávame, alebo priamo lepíme prelepky diakritiky ěšřřžýáíé, takže sa potom notebook chová ako u nás kúpený, ale za zlomok jeho ceny.

SERVIS

Táto kategória ponúka služby servisného charakteru, tzn. starostlivosť o počítač a ďalšie činnosti, ktoré sú bližšie špecifikované u jednotlivých produktov.


Fotografie tovar použité na stránkach sú vo väčšine prípadov reálne, len úvodné fotka môže byť produktová stiahnuté z internetu

 


Tovar nemusí mať slovenskú klávesnicu (tzn. Chýba diakritika)! Rovnako tak môžu mať notebooky a počítače operačný systém v cudzom jazyku a tento systém, vr. doplnkového softvér tiež nemusí byť plne nainštalovaný!

U použitých kusov môže vzniknúť odchýlka v obsahu príslušenstva notebookov a počítačov oproti stránkam výrobce.Ovladače na CD alebo DVD nie sú súčasťou balenia, sú vždy k stiahnutiu na internete priamo u výrobcu daného produktu (pre príslušný operačný systém podporovaný výrobcom). U použitého tovaru sa zmluvná záruka za akosť nevzťahuje na pôvodnej batérie.

 

 

AKOSŤ PRI PREVZATIE - PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

1) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:

2) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané

3) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa

4) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy

5) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

6) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7) Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Právo z chybného plnenia sa neuplatňuje:

8) u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá

9) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním

10) u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim

11) ak to vyplýva z povahy veci.

 

 

Predávajúci a kupujúci môžu dojednať skrátenie doby pre uplatnenie práv z chybného plnenia na polovicu zákonnej doby.

 

Kupujúci môže požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

 

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. Osoba takto určená na opravu vykoná opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe veci.

Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

Doplnkový predmet (darček) nie je dodaný na základe kúpnej zmluvy, ale na základe zmluvy darovacie, teda u neho nie je možné uplatňovať práva z vád tovaru. Tých sa možno domáhať len v prípade tovaru zakúpeného, nie darovaného.

 

 

ZÁRUKA ZA AKOSŤ

Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záruka za akosť je zmluvnou v dĺžke 0-36 mesiacov a je uvedená u každého tovaru zvlášť priamo v detaile produktu.

Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záruka za akosť sa uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. Osoba takto určená na opravu vykoná opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe veci.

Ak uplatní kupujúci záruku za akosť, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy záruku uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

 

 

4. Ochrana osobných údajov

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na email info @ ggpc .sk alebo ggpc@seznam.cz

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Budú použité iba k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim a prípadne marketingových akcií predávajúceho.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú dôverné.


Osobné údaje kupujúceho nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru oznámenie mena, adresy dodania a telefónneho čísla.

Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

 

 

 

5. Reklamačný poriadok

 

 

Nárok na uplatnenie záruky

1) Kupujúci má právo uplatniť zmluvnú záruku na tovar, u ktorého sa nejedná o vady vzniknuté používaním alebo opotrebovaním starších súčastí, vzťahuje sa naň uvedená zmluvná záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Pri tovare typu software sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť inštalačných médií. Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólií, pečatí, otvorenie obálky, apod.) Sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu software. Tento druh tovaru už nie je možné vrátiť predávajúcemu. Rovnako tak kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:

2) vypršala-u reklamovaného tovaru dňom prevzatia do opravy záručná doba.

3) mechanickým poškodením tovaru.

4) elektrickým poškodením (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje).

5) poškodením tovaru pri preprave.

6) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi kancelárskemu prostrediu.

7) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

8) ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom.

9) pokiaľ sa závada prejavuje iba u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu.

10) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami.

11) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov.

12) zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN.

13) tovaru poškodeného živlami.

14) Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzavretá.

15) Zákazník je povinný všetky zistené chyby na zariadení nahlásiť bezodkladne dodávateľovi. Nenahlásenie a neodstránenie takéto vady môže mať za následok prehlbujúcou sa problém a neuznanie záruky!

16) Pri odovzdaní do opravy je zákazník povinný si zálohovať svoje dáta, z toho dôvodu možnej reinštalácia systému.

 

 

DĹŽKA ZÁRUKY

Na tovar sa vzťahuje zmluvná záruka na plnú funkčnosť v dĺžke 0 - 36 mesiacov, na ktorú sú zákazníci upozornení u každého výrobku zvlášť na stránkach www.ggpc.cz a na faktúre, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou predávaného tovaru. U použitých notebookov sa zmluvná záruka nevzťahuje na batérie.

Plnenie záručnej doby začína dňom prevzatia tovaru zákazníkom a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave.

 

 

 

OZNÁMENIE REKLAMÁCIE


Pri zistení závady na tovare zakúpenom u nás, bezodkladne informujte predajcu emailom info@ggpc.cz a po dohovore tovar zašlite na adresu pozri nižšie, alebo osobne doviezť na rovnakú adresu

GGPC - Michael Gassenbauer, Kloboukova 2256/65, Praha 4, 148 00

Reklamačný formulár vypíšeme na pobočke pri prevzatí tovaru do reklamácie, alebo zašleme emailom.

Na požiadanie bude zákazník informovaný, ako reklamácia postupuje.Když sa do 30tich dní reklamácie nevybaví, má zákazník nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, to znamená, že má nárok na vrátenie čiastky za zakúpený tovar

 

 

CENNÍK OPRÁV

1) Všetky právom uplatnené záručné opravy sú vždy vyriešené zadarmo.

2) Mimo záručnej opravy sa riadi cenníkom, najskôr diagnostikou a potom zaslaním cenovej ponuky.Ak bude odsúhlasená, tovar bude opravený podľa ceny, ktorá bola v cenovej ponuke.

3) GGPC - Michael Gassenbauer, neručí za žiadne dáta zákazníka. Je preto v jeho vlastnom záujme, aby si zaistil ich pravidelné zálohovanie. Pred odovzdaním počítača, notebooku (disku) do opravy, musí vopred počítať s ich prípadnou stratou.

 

 

SPÔSOB PREVEDENIE REKLAMÁCIE

1) Ak sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia riešená po dohode so zákazníkom nasledujúcim spôsobom:

2) predávajúci vadu odstráni a to bez zbytočného odkladu, alebo

3) predávajúci vadnú vec vymení za vec bez vady.

4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť vec riadne používaná ako vec bez chyby, predávajúci vyrieši reklamáciu po dohode so zákazníkom:

5) výmenou veci za vec inú funkčnú rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

6) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na chybnú vec.

7) Reklamovaný tovar zaslaný zákazníkom na náklady firmy ggpc (akákoľvek dobierka) alebo na inú adresu, ako je adresa prevádzky kde bol tovar zakúpený (napr. Nádraží ČD, iná pošta atď.), Nebude prijaté, ale bude vrátený späť na náklady zákazníka.

8) Vybavenie reklamácie sa vzťahuje iba k popisu závady uvedenej zákazníkom.

 

 

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky.

Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

GoPay, Visa, ...
Nenechajte si ujsť akčné ponuky:

Doporučujeme zakoupit spolu se zbožím

)();*} )();*}